Wie is Ons

1. Die Afrikanervolk is die draer van ‘n eeue-oue beskawing met wortels in die mees gevorderde beskawings wat in die wêreldgeskiedenis bestaan het. Met die huidige gebeure in die land, is die volk en daarmee saam hierdie beskawing gedoem tot verdwyning. Die taal, kultuur en waardesisteem van ons volk loop die risiko van verdwyning indien daar nie drastiese stappe gedoen word om dit te verhoed nie.

2. ‘n Belangrike bydrae kan en sal (DV) in hierdie verband deur Radio Rosestad gelewer word. Hierdie Radiostasie is nie opgerig om partypolitiek tot diens te wees nie, maar om ‘n magtige medium tot beskikking van die Afrikanervolk te stel om so te help om ons volk se waardes tot beskikking uit te bou. Die magtige owerheidsorgane en tradisionele kultuurvestings van die volk is nie meer bereid om die volk ter wille te wees nie.

3. Gevolglik maak Radio Rosestad aan al sy voornemende luisteraars, ondersteuners en adverteerders bekend dat ons nie huiwer nie om te bely dat die Bybel die onfeilbare Woord is van God Drie-enig wat die lotgevalle van die Afrikanervolk bepaal. Gevolglik sal al die doen en late van die stasie bepaal word deur die Christelike volkseie lewens- en wêreldbeskouing van die Afrikanervolk.

4. Ons maak ook bekend dat ons, ons op hierdie grondslag sal beywer vir:
4.1 die uitbouing en bevordering van die Afrikaner se beskawingserfenis;
4.2 die bevordering van Afrikaans as die taal van die Afrikaner;
4.3 die bevordering en uitbouing van die Afrikaner se kultuur wat ‘n omvattende samesnoering is van al die fasette van die Afrikaner se bestaan in die verlede, die hede en die toekoms;
4.4 die selfbeskikking van die Afrikanervolk op alle lewensterreine en wel in die volle sin van die woord.

5. Ons glo dat ons hierdie doelstellings slegs op een wyse effektief kan bereik en dit is indien wat ons doen, gedoen word volgens die hoogste professionele standaarde met die beste gehalte toerusting, beste bekombare personeel en kundige tegnieke.

6. Ons stel dus hiermee die Radiostasie nie tot beskikking van enige politieke party nie, maar tot diens van die Afrikanervolk.

Doelstelling van die Trust
1. Om in diens van die gemeenskap te staan en die gemeenskap te alle tye voorop te stel en die belange van die gemeenskap te bevorder.

2. Om by wyse van ‘n Radiostasie en Radio-uitsendings ‘n gemeenskapsdiens aan die gemeenskap te lewer, die gemeenskap se belange te bevorder en in belang van die gemeenskap op te tree.

3. Om te alle tye in voeling met die gemeenskap te wees en te bly ten einde te verseker dat die trustees op die hoogte van sake is met betrekking tot die siening, gevoelens en opvattings van die gemeenskap om sodoende die gemeenskap die beste te kan dien.

4. Om die oogmerke, riglyne, voorskrifte en bepalings van die Wet op die Onafhanklike Uitsaai- Owerheid, Wet No. 153 van 1993 na te kom en te bevorder en in die besonder die bepalings van Artikel 47 daarvan en die regulasies in terme van die Wet uitgevaardig. (“Die Wet” en die “Regulasies”)

5. Om verhoudings tussen hierdie gemeenskap en ander gemeenskappe, asook die verskillende bevolkingsgroepe te bevorder.

6. Om beter begrip en toegeneentheid vir mekaar te kweek en om die gemeenskap in te lig met betrekking tot die aard, karakter en strewes van sodanige ander gemeenskappe.

7. Die doel van die Trust sal onder geen omstandighede die najaag van wins wees nie.

8. Behoudens die bepalings van hierdie trustakte sal geeneen van die partye enige persoonlike voordeel of inkomste uit die Trust ontvang nie.

9. Alle inkomste en voordeel van watter aard ook al wat die Trust toeval sal uitsluitlik aangewend word ter bevordering van die trustdoel.

10. Die Trust het ten doel:
10.1 die uitbouing en bevordering van die Afrikaner se beskawings-erfenis;
10.2 die bevordering van Afrikaans as die taal van die Afrikaner;
10.3 die bevordering en uitbouing van die Afrikaner se kultuur wat ‘n omvattende samesnoering is van al die fasette van die Afrikaner se bestaan in die verlede, die hede en die toekoms;
10.4 die selfbeskikking van die Afrikanervolk op alle lewensterreine en wel in die volle sin van die woord.

11. Om te alle tye te verseker dat die uitsendings die steun van die gemeenskap geniet en van diegene wat hulle met die belange van die gemeenskap vereenselwig of dit bevorder en wel gemeet aan die maatstawwe wat in die Wet en Regulasie voorgeskryf word.

12. Om lede van die gemeenskap en diegene wat hulle met die belange van die gemeenskap vereenselwig of dit bevorder, aan te moedig om deel te neem aan die uitsoek of keuring en voorsiening van programme wat in die loop van die uitsaaidiens uitgesaai staan te word.

13. Om te alle tye te verseker dat die nodige vermoë, kundigheid en ondervinding beskikbaar is vir die doeleindes van die Trust.